Privacy Policy

Zidis bvba hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. 

Dit privacybeleid is bedoeld om u duidelijke en transparante informatie te geven over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zidis bvba leeft in alle gevallen alle toepasselijke wet- en regelgeving na, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit impliceert in ieder geval dat wij: 

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk werden verstrekt. Deze doeleinden en de verschillende categorieën van persoonsgegevens worden beschreven in dit privacybeleid.

– de verwerking van persoonsgegevens beperken tot het minimum dat nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk werden verstrekt;

– uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken;

– passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit vereist is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk werden verstrekt;

– op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, we willen uw aandacht erop vestigen en deze respecteren.

Als Zidis bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als u vragen hebt na het lezen van dit privacybeleid of zelfs in ruimere zin, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens:

Zidis bvba, Genuastraat 7, 2000 Antwerpen

info@zidis.be– Telefoon: 03/ 225 25 17


Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– zodat u gebruik kan maken van onze diensten en producten (uitvoering van de overeenkomst);

– om actieve klanten te informeren over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang);

– om nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen te versturen (toestemming van betrokkene).

Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

– persoonlijke identiteitsgegevens: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail

– persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

 We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verstrekt.

De instellingen voor direct marketing en de inschrijving op onze nieuwsbrief kunnen aangepast worden via info@zidis.be, telefonisch of via de link in de nieuwsbrief.

 We maken ook gebruik van cookies op onze website(s). Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.


Bekendmaking aan derden

De gegevens die u ons bezorgt, kunnen aan derden worden doorgegeven wanneer dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

Zo werken we samen met derden om:

– ons te voorzien van een internetomgeving (webhosting);

– ons te voorzien van een IT-infrastructuur (inclusief het IT-netwerk, SAAS software teamleader …);

– ons nieuwsbrieven en uitnodigingen te bezorgen (en te verspreiden).

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren. We geven nooit persoonsgegevens door aan een andere partij zonder een voorafgaande verwerkingsovereenkomst.

Ook geven wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt niet door aan een andere partij, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens van ons opvraagt.

In dat geval moeten we alle nodige medewerking verlenen en dus deze gegevens overhandigen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden buiten de EU.

We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met de schriftelijke toestemming van hun ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Retention period

 Zidis bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wet vereist is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze oorspronkelijk werden verstrekt. Als algemene regel bewaren wij persoonsgegevens tot 5 jaar na hun laatste gebruik.


Gegevensbescherming

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te waarborgen, onder meer:

– alle personen die het recht hebben om uw gegevens namens Zidis bvba in te kijken, zijn gebonden aan geheimhouding;

– we maken gebruik van een login- en wachtwoordbeleid in al onze systemen;

– wij gebruiken pseudoniemen en garanderen de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– back-ups van de persoonsgegevens worden gemaakt om die te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;

– we testen en beoordelen onze maatregelen op regelmatige basis;

– onze medewerkers worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te raadplegen en recht te zetten of in sommige gevallen zelfs om die te wissen

Onze contactgegevens staan hierboven vermeld in dit privacybeleid. Om uw identiteit te controleren, stuurt u ons, samen met uw aanvraag, een kopie van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om uw foto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het document een kopie is.

U kunt zich ook verzetten tegen de (gedeeltelijke) verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door onze medewerkers. U hebt ook het recht om ons te vragen de gegevens die u ons hebt verstrekt over te dragen aan u (of aan een derde partij wanneer u dat rechtstreeks heeft opgedragen). We kunnen u vragen om uw vraag te legitimeren alvorens te reageren.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op. U hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Het is mogelijk dat Zidis bvba dit privacybeleid in de toekomst moet aanpassen. Deze wijzigingen worden aangekondigd op onze website. De recentste wijziging is gepubliceerd op 22 mei 2018.